Gabarito Simualdo - Turma Guarda Municipal 15 (manhã) - Dia 17/07/2014

GABARITO:
1) B
2) C
3) C
4) D
5) A
6) A
7) D
8) B
9) D
10) A
11) A
12) CERTO
13) ERRADO
14) CERTO
15) ERRADO
16) ERRADO
17) A
18) D
19) B
20) D